Вмрежени за рурален развој

Вмрежени за рурален развој

Вмрежени за рурален развој

Главна цел на проектот е да се зајакнат заедничките напори и капацитети на стратешките чинители во практикување и имплементирање на ЛЕАДЕР пристапот за постигнување рурален развој Краткорочни цели: – Креирање и зајакнување на ЛЕАДЕР мрежа за дијалог меѓу релеватните чинители (локални самоуправи, граѓански организации, бизнис сектор, јавни институции, мрежи, асоцијации, итн.) – Зголемување на информираноста и подигање на свест преку креирање на on-line платформа за дијалог меѓу релеватните чинители (локални самоуправи, граѓански организации, бизнис сектор, јавни институции, мрежи, асоцијации, итн.).Проектот се реализираше во партнерство со останатите 7 Локални Акциони Групи во 4  Плански Региони – Северо-источен, Вардарски, Пелагониски Регион, Полошки регион. Во рамките на проектотсе спроведоа следниве активности – Одржување на граѓански форуми во руралните средини; Формирање на ЛЕАДЕР мрежа; Креирање на on-line платформа и Застапување и лобирање

Проектот е имплементиран во периодот од 01.01.2018 – 30.06.2018 со поддршка  од Проектот ИПА 2 Механизам за граѓанските организации e спроведуван од МЦЕО, Еко-свест, Реактор и Зенит. Проектот е финансиран од Европската унија. 2 “ИПА 2 Механизам за граѓанските организации – IPA2CSO“ Референтен број IPA2/GS-02.   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *