ЛЕАДЕР пристапот во Македонија – предизвици

ЛЕАДЕР пристапот во Македонија – предизвици

ЛЕАДЕР пристапот во Македонија – предизвици

Цел на проектот е Зголемување за информираноста за ЛЕАДЕР пристапот и улогата на Локалните Акциони Групи за руралниот развој во Пелагонискиот регион. Проектот се реализираше во соработка со Македонско Радио и порталот Инфо Компас.

Проектните активности се состоеа од Теоретска разработка и анализа на моменталната ситуација со користење на аналитички, компаративен и статистички метод (анализа на релевантни документи национални, регионални  и локални,); Идентификација на главните резултати од воведувањето на LEADER+ како дел од политиките за одржлив рурален развој  (добри практики од ЕУ); Отворени дебати  – На оваа тема  дискутираа претставници од граѓански организации, индивидуални земјоделци и правни ентитети од руралните средини, јавни институции, креатори на политиките,академци и претставници на надлежните институции и директни акции на застапувања. Секоја проектна активност беше проследена од новинарите и обајвена во медиумите.

 

Граѓанска асоцијација МОСТ е донатор на овој проект кој се реализираше во периодот од 01.02.2018 – 31.05.2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *