НОВОСТИ

ЛАГ Агро Лидер и организацијата членка Центар за развој и едукација беа дел од проектот 

Учество на младите и активно граѓанство

Работилница за одржливо општество

Еразмус + / КА3

Од 11-15 март 2019 година во Молфета, Италија се одржа работилница за млади и младински работници, како дел од проектот Erasmus + KA3 “Работилница за одржливо општество”.

Учесниците од различни земји, различни националности, различни религии и убедувања, и разни професионални основи дискутираа за учеството на младите во политиката и општеството.

Учество на младите, нееднакви можности за образование, невработеност кај младите, социјалната исклученост за квалитетни услуги и животната средина беа клучни теми за кои се дискутираше за време на работилницата.

Најважните предизвици за секој млад човек се неговите одговорности во општеството.

Ангажирањето на младите во процесот на донесување одлуки во систем на репрезентативни институции на локално, национално и меѓународно ниво, проследени со ангажирање на младите во активности во граѓанското општество, како културни или општествени активности, имаат за цел да направат промена и да влијаат општество. Тоа е пристап и став во секојдневниот живот кој им овозможува на младите луѓе да ги искажат своите мислења, да се вклучат, да бидат дел од процесот на донесување одлуки на различни нивоа и да создадат динамично и партиципативно граѓанско општество.

За младинско учество, важно е проектите и активностите да се развиваат за и со младите луѓе. Овој меѓународен младински проект овозможи градење на мостови меѓу различни земји и култури и преку премостување на комуникацијата помеѓу сите партнери и вклучени младински групи, го поттикна отвореното учество на младите преку споделување на знаења, искуства и идеи за да ги збогатат младинските политики и процеси со нивни поединечни ставови и гледишта.

 Сите ние треба да бидеме свесни дека младите се активни играчи во општеството; тие се наша сегашноста и наша иднина. Тие имаат свои вредности, потреби, придонеси и идеи, а нивното учество има за цел да служи за развој на демократско општество и за промовирање на активно граѓанство.


ЛАГ Агро Лидер во рамките на проектот „ЛЕАДЕР мерки – неоходни практики за одржлив рурален развој“ финансиран од програмата „Правна помош и поддршка за зајакнување на капацитетите за застапување и одржливост на граѓанските организации“ објавува Повик за експерт/ка за квалитативно истражување за ЛЕАДЕР пристапот. Сите заинтересирани, може да се информираат дополнително и да аплицираат на: lagagrolider@gmail.com

 


 

На 18.03.2019г, Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство го објави повикот за доставуавање на барања за користење на средства од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2019 година, мерка 412 и 413 што е поддршка наменета за ЛАГовите. Оваа програма е голема можност за обебедување на одржливост на Локалните Акциони Групи и реализација на предвидени активности во согласност со стратегијата.

Повеќе податоци информации за повикот на линкот:

http://www.ipardpa.gov.mk/Root/mak/default_mak.asp