НОВОСТИ

Повик за анкетари за спроведување истражување за процесот на пристапување на Република Северна Македонија во Европската Унија

 

Локалната Акциона Група АГРО ЛИДЕР отвора повик за 4 анкетари за периодот  декември 2019-јануари 2020 година за спроведување на истражување на мислењето на луѓето во руралните средини за пристапот на нашата земја во ЕУ.

Ова истражување има за цел да го открие мислењето на луѓето во врска со Европската Унија и нивните ставови за реформите кои треба да се спроведат за европеизирање на општеството. Преку спроведување на ова истражување ќе се добие претстава за информираноста и ставовите на населението во руралните средини во поглед на ЕУ перспективта притоа покажувајќи ги потребните области во кои е потребна промена.

За потребите на истражувањето, распишуваме конкурс за 4 анкетари кои ќе бидат директно вклучени во теренското спроведување на истражувањето и внес на податоците. Теренското истражување предвидува спроведување на 300 прашалници во руралните средини во Пелагонискиот Регион односно во општините Долнени, Кривогаштани, Крушево и Могила.

Со цел соодветно собирање на податоците на терен, за избраните анкетари ќе биде обезбеден еднодневен тренинг на кој присуството е задолжително. Анкетарите ќе бидат ангажирани во месеците декември и јануари.

Сите заинтересирани потребно е да ги исполнуваат следниве услови:

  • Да се пололетни;
  • Да имаат мотивација да бидат вклучени во теренско спроведување на истражување;
  • Да се во можност да го спроведуваат истражувањето во текот на работно време;
  • Претходно искуство во анкетирање ќе се смета за предност;
  • Да присуствуваат на еднодневен тренинг;
  • Добри комуникациски вештини.

 Заинтересираните кандидати потребно е да достават кратко мотивациско писмо (не подолго од една страна) и CV, најдоцна до 22ти ноември 2019 на lagagrolider@gmail.com со назнака „Пријава за анкетар“. Сите прашања за повикот може да ги упатите на истата мејл адреса.

Селектираните анкетари ќе бидат ангажирани два месеци и за ангажманот предвиден е финансиски надоместок од 10 000 мкд бруто износ. Избраните анкетари ќе бидат дополнително известени за времето и локацијата за еднодневниот тренинг.

 

 

 

 

ЛАГ Агро Лидер и организацијата членка Центар за развој и едукација беа дел од проектот 

Учество на младите и активно граѓанство

Работилница за одржливо општество

Еразмус + / КА3

Од 11-15 март 2019 година во Молфета, Италија се одржа работилница за млади и младински работници, како дел од проектот Erasmus + KA3 “Работилница за одржливо општество”.

Учесниците од различни земји, различни националности, различни религии и убедувања, и разни професионални основи дискутираа за учеството на младите во политиката и општеството.

Учество на младите, нееднакви можности за образование, невработеност кај младите, социјалната исклученост за квалитетни услуги и животната средина беа клучни теми за кои се дискутираше за време на работилницата.

Најважните предизвици за секој млад човек се неговите одговорности во општеството.

Ангажирањето на младите во процесот на донесување одлуки во систем на репрезентативни институции на локално, национално и меѓународно ниво, проследени со ангажирање на младите во активности во граѓанското општество, како културни или општествени активности, имаат за цел да направат промена и да влијаат општество. Тоа е пристап и став во секојдневниот живот кој им овозможува на младите луѓе да ги искажат своите мислења, да се вклучат, да бидат дел од процесот на донесување одлуки на различни нивоа и да создадат динамично и партиципативно граѓанско општество.

За младинско учество, важно е проектите и активностите да се развиваат за и со младите луѓе. Овој меѓународен младински проект овозможи градење на мостови меѓу различни земји и култури и преку премостување на комуникацијата помеѓу сите партнери и вклучени младински групи, го поттикна отвореното учество на младите преку споделување на знаења, искуства и идеи за да ги збогатат младинските политики и процеси со нивни поединечни ставови и гледишта.

 Сите ние треба да бидеме свесни дека младите се активни играчи во општеството; тие се наша сегашноста и наша иднина. Тие имаат свои вредности, потреби, придонеси и идеи, а нивното учество има за цел да служи за развој на демократско општество и за промовирање на активно граѓанство.


ЛАГ Агро Лидер во рамките на проектот „ЛЕАДЕР мерки – неоходни практики за одржлив рурален развој“ финансиран од програмата „Правна помош и поддршка за зајакнување на капацитетите за застапување и одржливост на граѓанските организации“ објавува Повик за експерт/ка за квалитативно истражување за ЛЕАДЕР пристапот. Сите заинтересирани, може да се информираат дополнително и да аплицираат на: lagagrolider@gmail.com

 


 

На 18.03.2019г, Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство го објави повикот за доставуавање на барања за користење на средства од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2019 година, мерка 412 и 413 што е поддршка наменета за ЛАГовите. Оваа програма е голема можност за обебедување на одржливост на Локалните Акциони Групи и реализација на предвидени активности во согласност со стратегијата.

Повеќе податоци информации за повикот на линкот:

http://www.ipardpa.gov.mk/Root/mak/default_mak.asp