Равојот на синџирот на добавувачи во млечниот сектор во Пелагонискиот Регион

Равојот на синџирот на добавувачи во млечниот сектор во Пелагонискиот Регион

Равојот на синџирот на добавувачи во млечниот сектор во Пелагонискиот Регион

Преку оваа иниицјатива се овозможи соработка помеѓу релевантните чинители во синџирот на добавувачи во млечниот сектор и се зајакна и соработката помеѓу фармерите. Преку проектните активности се позитивното влијание на користењето на различна опрема и добри практики за производство на сурово млеко и зголемуавње на продуктивноста на фармата. Беа набавени ТМР, Ролобалирачка и бокс за третман на папци. Од оваа опрема бенефит ќе имаат средни и мали фарми на територијата на овие две општини.  Како дел од проектните активности на ЛАГ АГРО ЛИДЕР се: Вклучување на засегнати чинители земјоделскиот сектор за создавање на економска и општествена вредност, Обезбедување на поддршка на планирањето на имплементацијата со менаџментот на водечката компанија, улество во набавка на опремата, надзор над користењето на опремата во фармите,  мери и оцени влијанието на активноста врз продуктивноста на фармите, мерење и оценка на влијанието на активноста врз продуктивноста на фармите, мобилизација на претставници на други фарми за да ги зголемат своите професионални вештини и да се мотивираат да користат нови методи и да инвестираат во нова опрема

 

ЛАГ Агро Лидер е одговорен за мониторинг со индикатори, насоки за мерење и анализа на резултатите за секоја фарма опфатена со оваа активност.

Проектот се спроведуваше во периодот од Април 2018- Октомври 2018 со поддршка на Проектот на УСАИД за развој на деловниот екосистем в.

Во рамките на проектот беше организирана и посета на фармите каде со своето присуство не удостои претставник на канцеларијата на УСАИД во македонија – г-н Дејвид Атебери претставници од УСАИД, локални самоуправи, здруженија и тн. Проектот беше промовиран на многу медиуми како иницијатива која дава придонес за равој на деловниот бизнис екосистем.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *