Учиме заедно

Учиме заедно

Учиме заедно

Цел на проектот е промоција на меѓуетничката едукација во основните училишта во руралните средини.

Во проектот беа вклучени училиштата ОУ Добре Јованоски – Прилеп, ОУ Кирил и Методиј – Канатларци,  ОУ Ѓорче Петров – с.Ропотово и О.У. Ќемаил исмаили од Црнилиште, а како учесник во изложбата се вклучи и  ОУ Кирил и Методиј Бучин.

Преку организирање на изложба на цртежи и фотографии каде училиштата и учениците-учесници добија симболични награди до заедничка претстава во кино салата Мис Тон Прилеп каде учениците покажаа која е силата на заедничкото пријателство кое не познава нација и вера. Прокетните активности во рамките на проектот беа проследени од медиумите и беше изработено и промотивно видео.

 

Проектот беше реализиран со поддршка на Мировна Акција Прилеп во период на реализација од 01.12.2017 – 30.03.2018.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *