ЛАГАГРОЛИДЕР – РАЗВОЈ НА РУРАЛЕН ТУРИЗАМ

Главна цел на проектот е да придонесе во развојот на руралниот туризам во Пелагонискиот регион.