proekti

Малите општини против евроскептицизмот

Малите општини против евроскептицизмот

Проектот “Малите општини против евроскептицизмот” е спроведуван од апликантот ЛАГ Призаг Хрватска во партнерство со 8 држави од Европа, со финансиска поддршка од програмата “Европа за граѓаните”. Цел на овој проект е да се истажи јавноот мислење и да се дебатира за евроскептицизмот во малите општини и руралните средини. Во…

Подобрување на продуктивноста и пазарниот успех на македонските фармери

Подобрување на продуктивноста и пазарниот успех на македонските фармери

Главна цел на проектот е развивање на нови услуги кои би можеле да им ги понудиме на нашите постојани и потенцијални нови членки со кои ќе се подобрат секојдневните оперативни активности на нашите членови, генерирање на приходи и зголемување на профитабилноста и иницирање на подготвеност за инвестирање за подобрување или…

Заедно остваруваме!

Заедно остваруваме!

Проектот „Заедно остваруваме” со времетраење од 01 јуни – 30 ноември 2018, ги има следниве цели: Зголемување на општествената кохезија преку заеднички социјални акции,  Подобрување на соработката и комуникацијата меѓу локалните актери – локална самоуправа, бизнис сектор и граѓански сектор, Градење доверба меѓу локалните актери во Пелагонискиот регион.   Резултати:…

Руралноста станува вредност

Руралноста станува вредност

Во соработка со организацијата за рурален развој Агри Нет Албанија со поддршка на Регионалната канцеларија SWG, ЛАГ АГРО ЛИДЕР организираше работилница за размена на знаења и искуства во областа на руралниот развој на која присуствуваа 20 лица од руралните делови на Албанија. Во склоп на проектот беше посетена манифастецијата Јаболкобер…

Равојот на синџирот на добавувачи во млечниот сектор во Пелагонискиот Регион

Равојот на синџирот на добавувачи во млечниот сектор во Пелагонискиот Регион

Преку оваа иниицјатива се овозможи соработка помеѓу релевантните чинители во синџирот на добавувачи во млечниот сектор и се зајакна и соработката помеѓу фармерите. Преку проектните активности се позитивното влијание на користењето на различна опрема и добри практики за производство на сурово млеко и зголемуавње на продуктивноста на фармата. Беа набавени…

Поврзани за доброто на заедницата

Поврзани за доброто на заедницата

Во периодот од 01 септември 2017 година – 21 септември 2018 година ЛАГ Агро Лидер во партнерство со SVATOJIRSKY LES (Чешка Република), Полскиот рурален форум (Полска),  ЛАГ ТРИ ДОЛИНИ (Словачка) и Унгарската национална рурална мрежа (Унгарија) имплементираше проект Поврзани за рурален развој, финансиран од Вишеградскиот фонд. Главна цел на проектот: Да…

Здружени за доброто на заедницата

Здружени за доброто на заедницата

Цел на проектот е имплементирање на програма која ќе одговори на потребата од ангажирање на граѓаните – односно “да ги ангажира граѓаните во процесот на планирање и донесување одлуки на локалната самоуправа за да произведат резултати кои ги рефлектираат потребите, аспирациите и приоритетите на граѓаните и конечно да произведуваат подобри…

ЛЕАДЕР пристапот во Македонија – предизвици

ЛЕАДЕР пристапот во Македонија – предизвици

Цел на проектот е Зголемување за информираноста за ЛЕАДЕР пристапот и улогата на Локалните Акциони Групи за руралниот развој во Пелагонискиот регион. Проектот се реализираше во соработка со Македонско Радио и порталот Инфо Компас. Проектните активности се состоеа од Теоретска разработка и анализа на моменталната ситуација со користење на аналитички,…

Вмрежени за рурален развој

Вмрежени за рурален развој

Главна цел на проектот е да се зајакнат заедничките напори и капацитети на стратешките чинители во практикување и имплементирање на ЛЕАДЕР пристапот за постигнување рурален развој Краткорочни цели: – Креирање и зајакнување на ЛЕАДЕР мрежа за дијалог меѓу релеватните чинители (локални самоуправи, граѓански организации, бизнис сектор, јавни институции, мрежи, асоцијации,…

Учиме заедно

Учиме заедно

Цел на проектот е промоција на меѓуетничката едукација во основните училишта во руралните средини. Во проектот беа вклучени училиштата ОУ Добре Јованоски – Прилеп, ОУ Кирил и Методиј – Канатларци,  ОУ Ѓорче Петров – с.Ропотово и О.У. Ќемаил исмаили од Црнилиште, а како учесник во изложбата се вклучи и  ОУ…