ЛАГАГРОЛИДЕР – РУРАЛНОСТА СТАНУВА ВРЕДНОСТ

вмрежување и споделување на добри европски практики за зајакнување на улогата на граѓанското општество