ЛАГАГРОЛИДЕР – Иновации во здравствената и социјалната заштита

подобрување на здравствената и социјалната заштита во руралните средини