Со холистичен пристап да го искористиме потенцијалот на Регионот, и во соработка со јавниот, приватниот и граѓанскиот сектор преку заеднички иницијативи да достигнеме одржлив, инклузивен,  социјален и економски раст.

Земјоделство и рурален развој
Економски и одржлив развој
Социјална заштита и антидискриминација
Родова еднаквост
Млади
Заштита на животна средина
Спорт
Kултура

Настани

Open for cooperation

Our Partners

sincerely grateful

Our Donators