ЛАГ Агро Лидер

Дома

Агендата заснована на одржлив рурален развој е основен принцип во нашите
активности, додека правото на избор – наша водечка порака
Промовираме и придонесуваме кон одржлив рурален развој преку иницијативи,
партнерства и користење на постоечкиот ендоген потенцијал. Фокусирани сме на
позитивните еколошки, социјални и демографски трендови, мрежна соработка,
формирање и учество на граѓански платформи и зајакнување на солидарноста
меѓу граѓаните и невладините организации во унапредување на политиките за
рурален развој.

Преу практикување на политиката за руралнен развој ја охрабруваме
диверзификацијата на економските активности, ги промовираме локалните и
регионалните иницијативи, со што овозможуваме автентичен пристап во рамките
на единствениот развоен концепт.

Најново од нас