Анализа на развојната програма на општина Кривогаштани од родова перспектива

 ЛАГ АГРО ЛИДЕР ја подготви оваа публикација која дава родова анализа на локалните политики и анализа на спроведувањето на РОБ со посебен фокус на образованието и социјалната заштита како основа за давање на препораки за унапредување на програмите за следната година. Со анализата е дадена проценка до кој степен прибирањето и алоцирањето на јавни средства во програмата за социјална заштита како и за проектите за образование на општина Кривогаштани придонесуваат за родово одговорни политики, ефикасност и унапредување на родовата еднаквост и зајакнување на жените и маргинализираните групи

 

Анализата е подготвена во рамките на проектот “Низ женски леќи: покревање на политики и буџетски иницијативи, следење на спроведувањето на локалните акциски планови за родова еднаквост”, имплементиран од Центар за истражување и креирање политики, Рурална Коалиција, Новинари за човекови права, Ромска асоцијација за жени и млади „Лулуди“ и Едукативно хуманитарна организација „ЕХО“-Штип со финансиска поддршка од Европската Унија